ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักบริการการศึกษา สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา – บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 034-964-441-3 มือถือ 081-615-1666 โทรสาร 034-964-445
E-Mail: ki@kantana.ac.th
Web Site: reg.kantana.ac.th