ภารกิจหลัก

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้
1. การดําเนินการด้านนักศึกษาใหม่
2. การดําเนินการด้านนักศึกษาปัจจุบัน
3. การดําเนินการด้านตารางสอนตารางสอบ
4. การดําเนินการด้านผู้สําเร็จการศึกษา
5. การบริการข้อมูลทะเบียนนักศึกษาและสารสนเทศ
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของสถาบัน