รายละเอียดevent

หัวข้อ event: ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระบบทะเบียนออนไลน์
ปีการศึกษา: 2564
ภาคการศึกษา: 2
วันเวลาเริ่มกิจกรรม:
จ. 29 พ.ย. 2564 00:00
วันเวลาปิดกิจกรรม:
พ. 08 ธ.ค. 2564 00:00
รายละเอียดกิจกรรม:
สถานที่:
bill payment วันเริ่มจ่าย:
13/12/2021
bill payment สิ้นสุดวันจ่าย:
18/12/2021